บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabets)ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ตัวพิมพ์เล็ก (Small Letters) 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

การอ่านตัวอักษร
A  a            อ่านว่า เอ         ตรงกับอักษรภาษาไทย  สระ แอ, เอ, อะ, อา

B  b  
                อ่านว่า บี         ตรงกับอักษรภาษาไทย  บ, ป

C  c  
                อ่านว่า ซี         ตรงกับอักษรภาษาไทย  ค, ซ

D  d  
               อ่านว่า ดี         ตรงกับอักษรภาษาไทย  ด

E  e  
                อ่านว่า อี         ตรงกับอักษรภาษาไทย  สระ เอ, อี

F  f            
อ่านว่า เอฟ       ตรงกับอักษรภาษาไทย  ฝ, ฟ

G  g  
               อ่านว่า จี          ตรงกับอักษรภาษาไทย  ก, จ

H  h           
อ่านว่า เอช       ตรงกับอักษรภาษาไทย  ห, ฮ

I   i    
              อ่านว่า ไอ        ตรงกับอักษรภาษาไทย  สระ อิ, ไอ

J  j             
อ่านว่า เจ         ตรงกับอักษรภาษาไทย  จ, ย

K  k   
             อ่านว่า เค         ตรงกับอักษรภาษาไทย  ก, ค, ฆ

L  l             
อ่านว่า แอล     ตรงกับอักษรภาษาไทย  ล, ฬ

M  m         
อ่านว่า เอ็ม       ตรงกับอักษรภาษาไทย  ม

N  n  
               อ่านว่า เอ็น       ตรงกับอักษรภาษาไทย  ณ, น

O  o  
               อ่านว่า โอ        ตรงกับอักษรภาษาไทย  สระ ออ, โอ

P  p            
อ่านว่า พี         ตรงกับอักษรภาษาไทย  พ, ผ, ภ, ป

Q  q  
               อ่านว่า คิว        ตรงกับอักษรภาษาไทย  คว
R  r                   อ่านว่า อาร์       ตรงกับอักษรภาษาไทย  ร, ฤ

S  s  
                 อ่านว่า เอส       ตรงกับอักษรภาษาไทย  ซ, ศ, ษ, ส

T  t   
                อ่านว่า ที         ตรงกับอักษรภาษาไทย  ท, ฑ, ฒ, ต, ถ, ธ

U  u  
               อ่านว่า ยู          ตรงกับอักษรภาษาไทย  อุ, อู, อั

V  v  
               อ่านว่า วี          ตรงกับอักษรภาษาไทย  ว

W  w 
              อ่านว่า ดับเบิลยู  ตรงกับอักษรภาษาไทย  ว

X  x   
             อ่านว่า เอ็กซ     ตรงกับอักษรภาษาไทย  กซ

Y  y           
อ่านว่า วาย       ตรงกับอักษรภาษาไทย  ญ, ย หรือ สระ อี, อาย

Z  z   
               อ่านว่า เซ็ด (ซี)   ตรงกับอักษรภาษาไทย  ซ, ส1 ความคิดเห็น: