บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Unit 6 :: Present Perfect Continuous Tense (Present Perfect Progressive Tense)


Present Perfect Continuous Tense นี้จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากอดีตมาถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต ซึ่งคล้าย ๆ กับ Present Perfect Tense เพียงแต่เน้นที่ความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่พูดถึง

โครงสร้างของ Present Perfect Continuous Tense


คุณผู้อ่านสามารถใช้ Present Perfect Continuous Tense ได้ดังต่อไปนี้ คือ

1.   ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและอาจดำเนินต่อไปในอนาคต สำหรับกริยาที่ผู้อ่านสามารถใช้ใน Tense นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการกระทำที่ยาวนาน เช่น

            learn                 live                   lie                     rest
            wait                  stand                sleep                 sit
            stay                  work                 write                 read

            เช่น       - I have been writing the report all day.
                        - Tichaporn has been learn drawing for two hours.           

           2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสินสุดลงแล้วแต่อาจมีความเกี่ยวพันในขณะที่พูด เช่น

- Wut has been drinking, and now he cannot work.

            ผู้อ่านสามารถใช้กริยาดังต่อไปนี้ได้ทั้ง Present Perfect และ Present Perfect Continuous

            expect               live                   sit                     study
            hope                 look                  snow                 teach
            learn                 rain                   stand                wait
lie                     sleep                 stay                  want
write                 work

ข้อแตกต่างระหว่าง Present Perfect กับ Present Perfect Continuous คือ
-    Present Perfect จะมี time phrase คือตัวบ่งบอกเวลาที่แน่นอนไว้ชัดเจน
-    Present Perfect Continuous จะแสดงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันโดยไม่มีเหตุการณ์อื่นแทรก

ในการนำประโยค Present Perfect Continuous มาทำประโยคคำถามและปฏิเสธนั้น ผู้อ่านสามารถทำได้ ดังนี้
1.    ประโยคคำถาม เราจะต้องนำ has, have นำหน้าประธานเช่นเดียวกับ Present Perfect Tense
-    Have they been playing tennis all morning?
2.    ประโยคปฏิเสธ เราก็นำ not ตามหลัง has, have
-    I haven’t been waiting for you about ten minutes.


Cr. หนังสือ สุดยอด Tense
http://englishindiary2013.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น