บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Table Manners :: มารยาทในการนั่งโตะ


-       Not pick your nose :: ไมแคะขี้มูก

-       When sneezing, say ‘Excuse me’ The other should say ‘Bless you’. Remember to put a hanky to cover your mouth.
-เมื่อจามควรปิดปากดวยผ้าเช็ดหนาหรือกระดาษเช็ดปากและกลาวคําขอโทษผู้นั่งใกล้กลาวคําวา ‘Bless you’

-       If you have a runny nose, you should blow your nose with a facial tissue or hanky.
-ถาน้ำมูกไหลควรสั่งน้ำมูกด้วยผ้าเช็ดหนาหรือกระดาษเช็ดหน้าไม่นั่งสูดแล้วกลืน ๆ

-       If you have to leave the table before the others, you should say ‘Excuse me please’ or ‘May I leave the table?’
-ถาจะตองลุกจากโตะกอนคนอื่นควรกลาวคําขอโทษขออนุญาตลุกกอน

-       Remember to move the chair back under the table.
-อยาลืมเลื่อนเกาอี้เขาเก็บใตโตะทุกครั้งที่ จะลุกออกไป
แหลงขององคความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการสอนภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น