บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สรุป : การเปรียบเทียบ Tense


การเปรียบเทียบ Tense ส่วนที่เหมือนกัน

Present  -  Part  -  Future

1.    Simple Tense เป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

Present Simple
Past Simple
Future Simple
มีคำแสดงความบ่อย หรือความเป็นประจำ

always
often
every day

มีคำแสดงความบ่อย + คำแสดงอดีต

always + last year
often + last month
every day + last week
มีคำแสดงความบ่อย + คำแสดงอนาคต

always + next year
often + next month
every day + next week
Example
-    He go to school every day.

Example
-    He went to school every day last year.

Example
-    He will go to school every day next week.

หมายเหตุ คำ ago ใช้เป็น Past Simple ได้เพียง Tense เดียว

2.    Continuous Tense เป็นการกระทำ หรือ เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่

Present Continuous
Past Continuous
Future Continuous
ถ้ากำลังดำเนินอยู่ต่อหน้าหรือในขณะที่พูดประโยคนั้น (จะมีคำบอกปัจจุบัน เช่น now ด้วยก็ได้)


กำลังดำเนินอยู่ในอดีต ณ เวลาในอดีตที่บอกไว้ในประโยคนั้น
คาดว่าจะกำลังดำเนินอยู่ในอนาคต ณ เวลาในอนาคตที่บอกไว้ในประโยค
Example
-    She is singing (now.)

Example
-    She was singing when I saw her yesterday.

Example
-    She will be singing at this time tomorrow.


3.    Perfect tense เป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและดำเนินเรื่อยมา

Present Perfect
Past Perfect
Future Perfect
การเกิดขึ้นในอดีตและดำเนินเรื่อยมาจนถึงจุดเวลาในปัจจุบันขณะที่พูดประโยคนั้น (แต่ในส่วนของกริยาเป็น Past Simple)

ดำเนินเรื่อยมาจนถึงเวลาในอดีตที่บอกไว้ในประโยคนั้น (ถ้ากริยาเป็น Past Simple)
ดำเนินเรื่อยไปจนถึงเวลาในอนาคตที่บอกไว้ในประโยคนั้น (ถ้ากริยาเป็น Present Simple)
Example
-    He has written six books up to now.
-    He has lived here since 1977.
-    He has lived here since his father died.

Example
-    He had written six books before 1950.
-    He had written six books when the war broke out.

Example
-    He will have written sex books by next month.
-    He will have written six books when his wife comes back home.


การเปรียบเทียบ Tense ที่แตกต่างกัน

1.    Past Simple กับ Past Perfect

Past Simple
Present Perfect
เหตุการณ์เกิดในอดีตและจบลงในอดีตแล้วมักจะมีคำต่อไปนี้ในประโยค ago, formerly, yesterday, last week in + เวลาในอดีต, from (เวลาในอดีต) to (เวลาในปัจจุบัน), for + ระยะเวลาในอดีต (ไม่ถึงปัจจุบัน)

เหตุการณ์เกิดในอดีตแต่ยังไม่จบ ยังคงดำเนินมาถึงปัจจุบัน มักจะมีคำต่อไปนี้ในประโยค up to now, so far, since, then, ever since, since + จุดเวลาในอดีต, for + ระยะเวลาถึงปัจจุบัน
Example
-    He died nine years ago.
-    He died last month.
-    He died in 1995.
-    He lived here (for) eight years.

Example
-    He has worked (for) eight hours up to now.
-    He has lived here since then.
-    He has live here since 1995.
-    He has lived here for eight years.


2.    Present Simple กับ Present Continuous

Past Simple
Present Perfect
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำ

เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ต่อหน้าหรือในขณะที่พูด

Example
-    He goes to school every day.

Example
-    He is going to school.

Cr. หนังสือ สุดยอด Tense

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น