บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Unit 5 :: Present Perfect Tense

            Present Perfect Tense เป็น Tense ที่อธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตที่ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างของ Present Perfect Tense

1.     ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและคงกระทำอยู่ในขณะที่พูด เช่น
-     Anna has worked in our company for over ten years and we should be very sorry to lose her.

2.      เราจะใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตโดยไม่ได้ระบุเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น แต่จะมีคำบ่งบอกเวลาในอดีตที่ไม่เจาะจงปรากฏอยู่ในประโยค ได้แก่
already             just                   often                 always
before               yet                    recently             lately
เช่น      
-       Pook has just the finished his breakfast.
-       We have already cleaned our bedroom.

3.      ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นผลของอดีต เช่น
-     Palm begun to drink alcohol only twelve years old.
-     He had now become alcoholism.

4.      สามารถใช้กับ ever, never เช่น
A : Have you ever been to Thailand?
B : Yes, I have. / Yes, I have been there.
      No, I never have. / No, I have never been there.

5.      ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์และเชื่อมด้วย when, until, if, unless เพื่อใช้เน้นถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่จะสิ้นสุดลงก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต               

เช่น       - Please call to me after you have arrived at your home.

6.      สามารถใช้คำเหล่านี้ใน Present Perfect
เช่น – This is the second time I have been to Phuket.

7.      เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตและมีผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในเหตุการณ์นี้จะมีคำว่า “since” และ “for” ปรากฏอยู่ในประโยค ซึ่งมีหลักการใช้ดังต่อไปนี้

-       “for” เราจะใช้เพื่อบอกว่าช่วงของเวลาที่เหตุการณ์เกิดมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
-       “since” เราจะใช้เพื่อบอกจุดของเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดและมีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เช่น
-     We have lived here for nine years.
-     Joy has worked here since 2000.

เรามีหลักการใช้ verb to “have” ให้กับคู่ประธานใน Present Perfect มาอธิบายให้ผู้อ่าน ได้เข้าใจกันดังนี้

verb to “be”
ประเภทของประธาน
has
-     ประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์ เช่น a girl, the dog
-     ประธานที่เป็นสรรพนามเอกพจน์ คือ he, she, it
have
-     ประธานที่เป็นคำนามพหูพจน์ เช่น the birds, the animals
-     ประธานที่เป็นสรรพนามพหูพจน์ คือ you, we, they
-     ประธานที่เป็นสรรพนาม คือ I

ในประโยค Present Perfect Tense นี้ผู้อ่านสามารถทำประโยคบอกเล่าให้เป็นนประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธได้ ดังนี้
1.    ประโยคคำถาม สามารถทำได้โดย นำ have หรือ has มาไว้หน้าประธาน
-       He has worked here since 1990.              --- > Has he worked here since 1990?
-       I have sat here for two hours.                 --- > Have you sat here for two hours?

นอกจากคำถามชนิดนี้แล้วจะพบว่า มีการเติมคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) “yet” ไว้ท้ายประโยคคำถามเพื่อให้คำถามนั้นกระชับมากยิ่งขึ้น เช่น

Have you had lunch yet?

เมื่อคำถามมี yet เติมท้ายประโยค เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้นนั้น ประโยคคำตอบก็จะมี Adverb “just” มาแทรกระหว่าง have และ V.3 เพื่อเน้นให้เห็นว่าการกระทำนั้นพึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนที่จะมีการพูดถึงเหตุการณ์นั้นขึ้นมา และคำตอบชนิดนี้จะจะมีลักษณะเป็นการโต้ตอบคำถามที่ถามมา เช่น
-       Have you had lunch yet?
Yes, I have just come from the cafeteria.

2.    ประโยคปฏิเสธ ทำได้โดยเติม not ข้างหลัง have หรือ has
Willy has passed many examination.              --- > Willy has not passed examination.
She has worked here since 2001.                  --- > She has not  worked here since 2001.
     
รูปย่อของ           Have not           =          Haven’t
                        Has not             =          Hasn’tผู้เขียนบล็อกหวังว่าความรู้จากบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจค่ะ
Cr. หนังสือ สุดยอด Tesnse

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น